Zápis do materskej školy

05.02.2013 22:58

 

Z á p i s   d o   m a t e r s k e j  š k o l y  / M Š


Riaditeľka ZŠ s MŠ, Prietržka 92 oznamuje,  že zápis detí do MŠ na školský rok 2013/2014

bude od 11.03. do 12.03.2012 od 15.30 - 16.30 hod.,u zástupkyni pre MŠ Novákovej B.

 

Na zápis je potrebné priniesť :

 

·         vyplnenú a podpísanú  žiadosť

·         potvrdenie od lekára dieťaťa

·         občiansky preukaz zákonného zástupcu

·         rodný list dieťaťa

 

Do MŠ  budú prednostne prijaté :

 

1.Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

 2. Deti s odloženou školskou dochádzkou  

 3.Deti 3 - 4 ročné /r.2009-2010

 4.Súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú

 

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie je možné vyzdvihnúť odo dňa zverejnenia zápisu v materskej škole, prípadne na web.stránke: www.carovna-skolka.webnode.sk.  Do  MŠ je možné zapísať deti aj v priebehu roka, ak nebude naplnená kapacita, taktiež v prípade voľnej kapacity je možné výnimočne prijať deti, mladšie ako tri roky.

 

Nováková Blažena, zástupkyňa pre MŠ