Materská škola

24.03.2012 17:46

Materská škola má jednu triedu. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola je umiestnená v účelovej budove prízemného typu spolu so základnou školou pozostávajúca zo šatne, jednej triedy s príslušenstvom ( WC, umyváreň) spálne,kanceláriou zástupkyne MŠ, so spojovacou chodbou, dvoch tried ( ZŚ ), riaditeľne, počítačovej triedy,  kuchyne s príslušnými priestormi ( sklady ) a jedálňou. Jedáleň slúži pre obidve zariadenia, strava sa vydáva postupne. Exteriér MŠ tvorí školský dvor, ktorý je vybavený záhradným domčekom, preliezkami, šmykľavkami, hojdačkami. Prevažnú časť školskej záhrady tvorí trávnatá plocha s množstvom ihličnatých, listnatých a ovocných stromov. 

Interiér materskej školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Exteriér materskej školy

1 | 2 | 3 >>