Školský vzdelávací program „Čarovná škôlka“ Základnej školy s materskou školou v Prietržke 92 je základným, východiskovým dokumentom a hlavne záväzným  dokumentom pre predprimárny stupeň vzdelávania. Obsahuje všeobecné ciele a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah, edukácie a kľúčové spôsobilosti –kompetencie, ako hlavné nástroje vyváženého rozvoja osobnosti detí.

        Školský vzdelávací program podporuje komplexný a integrovaný prístup pri

rozvíjaní kognitívnych a nonkognitívnych spôsobilosti detí predprimárneho stupňa

prostredníctvom tematických okruhov a vzdelávacích oblastí s uplatňovaním nových aktivizujúcich metód vzdelávania a efektívnych spôsobov učenia – zážitkové,problémové, kooperatívne a ďalšie.

      S tvorbou ŠKVP sa kladie dôraz na podnetnosť prostredia MŠ, na priaznivú

sociálno-emocionálnu klímu, jej celkovú kultúru a kvalitu so zameraním na

individuálne rozvíjanie osobnostného potenciálu detí.

      

 Hlavnou myšlienkou programu je:

- podporovať komplexný  osobnostný rozvoj dieťaťa

- aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability

- rozvíjať tvorivosť a predstavu v každodenných aktivitách

- pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie

 

Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu sa bude realizovať kontinuálnou (plynulou) na seba nadväzujúcou dennou pedagogickou činnosťou rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní: samého seba, sveta ľudí, prírody a kultúry.

 

 

 

UČEBNÉ OSNOVY – OBSAHOVÉ CELKY

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 

MESIAC

 OBSAHOVÉ CELKY

  TÉMY TÝŽDŇOV

 

 

 

          SEPTEMBER

 

 

 

 

 

 „ČAROVNÁ ŠKOLKA“

 

                 

 

1. Doma a v materskej škole

2. Predmety dennej potreby

3. Môj priateľ strom

4. Babie leto - jeseň

 

 

 

          OKTÓBER

 

 

 

 

 

   „ŽIJEME ZDRAVO“

 

 

     

 

1. Košík plný ovocia

2. Zelenina plná vitamínov

3. Čo dokáže vietor

4. Vtáky v našom okolí

 

 

 

 

        NOVEMBER

 

 

 

   „FAREBNÁ JESEŇ“

 

 

      

 

1. Moje telo

2. U lekára

3. Hádaj čím budem

4. Poďme už sa zmráka

 

 

 

 

        DECEMBER

 

 

 

 

   „ČAS ZÁZRAKOV“

 

        

 

 

 

1. Keď príde Mikuláš

2. Od Lucie do Vianoc

3. Čaro Vianoc

 

 

 

 

          JANUÁR

 

 

 

 

 

  „ZIMNÉ KÚZLENIE“

 

      

 

 

1. Dvanásť mesiačikov

2. Prosby zvieratiek

3. Tajomstvá zimy

 

   

 

 

 

            FEBRUÁR

 

 

 

 

 „KOLOTOČ ZÁBAVY“

 

 

           

 

1. Čarovná ceruzka

2. Fašiangy, Turice

3. Slovensko - naša vlasť

4. Modrá planéta zem

 

 

 

 

 

            MAREC

 

 

 

 

 

 

„JARNÉ PREBÚDZANIE“

 

          

1.Z rozprávky do rozprávky

2. Od semienka k rastlinke

3. Slniečko sa zobudilo - jar

4. Kvety jari

5 Jarné zázraky

 

 

 

 

 

             APRÍL

 

 

 

 

 „MESTO A DOPRAVA“

 

 

        

 

1. Veľkonočná škrupinka

2. Náš kraj - Záhorie

3. Bezpečne na ceste

4. Semafor a jeho kamaráti

 

 

 

 

 

               MÁJ

 

 

 

 

 

     „MESIAC LÁSKY“

 

        

          

 

1. Moja zlatá mamička

2. Odkiaľ som prišiel

3. Kvety záhrad a lúk

4. V ríši hmyzu

 

 

 

 

 

 

   JÚN

 

 

 

 

 

      „KRÁSNY SVET“

 

 

      

 

 

 

1. Deti modrej planéty

2. Morský svet

3. Exotické zvieratá

4. Lákavé leto

5. Čarovný zvonček a ...